0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 572 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Kiến An mười hai năm, Quách Gia bệnh nặng, sinh mệnh sắp đi tới phần cuối. Trước khi chết, Quách Gia lôi kéo tay của Tào Tháo, nói ra một bí mật: Ta đệ Quách Thái, mới có thể thắng ta gấp mười lần, có thể trợ chúa công thành tựu bá nghiệp!

Tào Tháo bi thống sau khi, ba lần đến thăm, xin mời Quách Thái xuống núi, bắt đầu chính là Xích Bích cuộc chiến đêm trước.

Đối mặt Gia Cát Lượng thuyền cỏ mượn tên, Quách Thái trực tiếp đưa hắn mười vạn chỉ hỏa tiễn!

Chu Du: Gia Cát quân sư, đây chính là ngươi mười vạn mũi tên?

Lưu Bị: Quân sư, ngươi không phải tự xưng Ngọa Long, làm sao chưa từng có từng thành công?

Tư Mã Ý: Thừa tướng vì sao phải diệt ta cả nhà?

Tào Tháo: Ta có Văn Chính, như cá có nước vậy!